HACCP

Jest to system obligatoryjny (Kodeks Żywnościowy jest wymaganym ustawodawstwem Unii Europejskiej) i rekomendowany (przez WHO) dla wszystkich producentów żywności, pozwalający na systematyczne określenie możliwych zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych, jakie mogą pojawić się w zakładzie, a także metod ich wyeliminowania w procesie wytwarzania i dystrybucji żywności.  System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnejdobrej praktyki higienicznej i potrzeb klientów

Jest to rozwiązanie, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, poprzez identyfikację zagrożenia, ocenę skali ryzyka oraz wdrożenie działań naprawczych. Procedury weryfikacji systemu HACCP pozwalają na jego kontrolowanie i bieżące dostosowywanie, aby jego treść była aktualna dla obecnej sytuacji w przedsiębiorstwie. Wydawany jest na 3 lata.

Wymagania:

 • zdefiniowanie i opis zagrożeń oraz środków zapobiegawczych;
 • zidentyfikowanie krytycznych punktów kontroli, w których konieczna jest kontrola zagrożeń i ich opanowanie;
 • zidentyfikowanie górnych granic krytycznych, których nie należy przekraczać;
 • ustalenie systemu monitorowania punktów kontroli. Każdy punkt powinien być odpowiednio nadzorowany;
 • zdefiniowanie działań korygujących, które zostaną podjęte w wypadku przekroczenia ustalonych górnych granic krytycznych. Należy opracować sposób skorygowania przekroczonych norm, a także postępowania z produktem, który został otrzymany w momencie przekroczenia normy;
 • zdefiniowanie procedur, mających na celu weryfikację systemu oraz sposobów kontrolowania, czy cały system kontroli funkcjonuje poprawnie;
 • stworzenie dokumentacji procedur HACCP, która stanowi dowód, że produkcja żywności odbywa się w warunkach bezpiecznych.

System HACCP działa w oparciu o 7 podstawowych zasad określonych w Kodeksie Żywnościowym.

 1. Analiza zagrożeń-zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,
 2. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń,
 3. Ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych),
 4. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli,
 5. Ustalenie działań korygujących, jeśli krytyczny punkt kontroli nie spełnia ustalonych wymagań,
 6. Ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system jest skuteczny i zgodny z planem,
 7. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenia sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu.

Korzyści z wdrożenia HACCP:

 • działalność zgodna z prawem międzynarodowym;
 • zminimalizowanie strat produkcyjnych oraz błędów -> zmniejszenie kosztów produkcji;
 • umożliwienie wykonania działań naprawczych, jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia;
 • dostarczenie dowodów, że prowadzone działania są wykonywane prawidłowo, a tym samym zwiększenie satysfakcji i zaufania klientów.

podniesienie świadomości pracowników oraz uporządkowanie kompetencji osób odpowiedzialnych za produkcję oraz dystrybucję żywności