ISO 17025

Jest to norma określająca wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.  Ideą standardu ISO 17025 jest stworzenie dla laboratoriów wytycznych dotyczących zarówno zarządzania jakością, jak i wymagań technicznych, co do ich prawidłowego funkcjonowania. Norma może być zastosowana we wszystkich laboratoriach i umożliwia uzyskanie akredytacji ISO 17025, niezależnie od ilości pracowników, zakresu prowadzonych badań lub wzorcowań, zajmujących się danymi rodzajami działalności :

 • opracowywanie nowych metod badawczych
 • pobieranie próbek
 • rozwój nowych metod badawczych

Akredytacja jest to uznanie przez jednostkę akredytującą kompetencji laboratorium do wykonywania określonych działań. Akredytacja zostaje udzielana na wniosek laboratoriów, po dokonaniu ich oceny i potwierdzeniu, że spełniają określone wymagania i warunki. Spełnienie wymagań odnoszących się do zarządzania laboratorium jest równoważne ze spełnieniem wymagań systemu zarządzania jakością zawartego w normie ISO 9001.

Wymagania:

 • uregulowanie funkcjonowania całego laboratorium
 • przeprowadzanie audytów i przeglądów zarządzania
 • stałe zaangażowanie kierownictwa
 • zapisy dot. zakupów, obsługi klientów oraz zarządzania
 • nadzór nad badaniami
 • ustalenie działań korygujących i zapobiegawczych

Korzyści: 

 • większy prestiż akredytowanego laboratorium
 • bardziej wiarygodne wyniki badań
 • podniesienie kwalifikacji pracowników
 • usprawnienie działania laboratorium
 • jasno sprecyzowane zakresy odpowiedzialności i uprawnień kadry
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać posiadania akredytacji i tym samym wdrożonego systemu ISO 17025