ISO 9001

Międzynarodowa norma ISO 9001 jest najpopularniejszym standardem jakościowym. Jego główną zaletą jest fakt, że jest on uniwersalny – ma zastosowanie zarówno dla mikroprzedsiębiorstw jak i dla wielkich i rozwiniętych firm. Może być wdrożony przez firmy produkcyjne, ale również placówki służby zdrowia, jednostki usługowe itd.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów)

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:

 • zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);
 • przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jej rozwoju);
 • zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);
 • podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów.
 • systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami);
 • ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);
 • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);
 • wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

Głównym celem ISO 9001 jest podnoszenie poziomu jakości wykonywanych towarów i usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod pracy czy organizacji. Działania te skutkują wzrostem zadowolenia klientów oraz polepszeniem wizerunku firmy i ukazaniem jej jako jednostki działającej zgodnie w międzynarodowymi standardami. Certyfikat nadawany jest na 3 lata.

 

Korzyści, jakie daje wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 

 • poprawa konkurencyjności oferty firmy – ISO 9001 jest bardzo często brany pod uwagę podczas przetargów czy pozwala otrzymać kilka dodatkowych punktów przy programach dotacyjnych;
 • zapewnienie powtarzalności procesów – jest to podstawowy czynnik decydujący o zadowoleniu klientów oraz na zmniejszenie ilości reklamacji;
 • uzyskanie ładu organizacyjnego w przedsiębiorstwie – określenie procedur postępowania oraz uporządkowanie dokumentacji;
 • polepszenie wizerunku firmy na tle innych przedsiębiorstw;
 • jasny podział obowiązków i uprawnień kadry pracowniczej i Zarządu firmy;
 • usprawnienie komunikacji w organizacji;
 • zwiększenie zaangażowania pracowników w wykonywanie powierzonych obowiązków;
 • niższe koszty wytwarzania towarów, większa rentowność przedsiębiorstwa.