PN-EN 3834

Norma PN-EN 3834 określa wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych, zarówno na wydziałach produkcyjnych, jak również instalacjach na placach budowy. Standard daje pewność, że procesy spawania zachodzące w przedsiębiorstwie wykonywane są w sposób efektywny, a nadzór nad wyrobem sprawowany jest na wszystkich etapach procesu wytwórczego. Norma PN-EN 3834 przeznaczona jest dla producentów urządzeń i wyrobów spawanych, producentów konstrukcji spawanych oraz firm, które świadczą usługi spawalnicze. Standard umożliwia zastosowanie wymagań niezależnie od rodzaju wytwarzanej konstrukcji oraz pozwala wytwórcy wykazać zdolności do wytwarzania konstrukcji, która spełnia wymagania oraz stanowi podstawę oceny jego zdolności spawalniczych. Nadaje się więc do stosowania zarówno przez organizacje wewnętrzne, jak i zewnętrzne oraz jednostki certyfikujące.

Do celów certyfikacji stosuje się trzy normy:

 • PN-EN ISO 3834-2:2007 zawierającą pełne wymagania jakości
 • PN-EN ISO 3834-3:2007 zawierającą standardowe wymagania jakości
 • PN-EN ISO 3834-4:2007 zawierającą podstawowe wymagania jakości

Dla producentów np. metalowych elementów konstrukcyjnych, zbiorników ciśnieniowych czy pojazdów szynowych do kolejnictwa oraz ich części składowych wdrożenie postanowień standardu ISO 3834 jest obligatoryjne i to zazwyczaj na najwyższym poziomie wymagań jakości.

Wykazanie spełnienia wymagań normy ISO 3834 jest również konieczne przy wdrażaniu normy EN 1090 umożliwiającej nadawanie znaku CE na metalowe konstrukcje budowlane, oraz normy EN 15085 niezbędnej dla wytwórców prowadzących proces spawania pojazdów szynowych i ich części składowych.

Wymagania:

 • wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych
 • wdrożenia wymagańnormy PN-EN 1090 umożliwiającej nadawanie znaku CE na wytwarzane konstrukcje spawane.
 • nadzór nad dokumentami i zapisami
 • odpowiedzialność kierownictwa
 • planowanie wyrobu
 • zapewnienie zasobów
 • kompetencje, szkolenie personelu
 • określenie wymagań dotyczących wyrobu
 • przegląd wymagań dotyczących wyrobu
 • zakupy
 • walidacja procesów
 • audyt wewnętrzny
 • monitorowanie i pomiary wyrobu

Korzyści:

 • zwiększenie wiarygodności w oczach klientów
 • potwierdzenie i podniesienie kompetencji w zakresie produkcji wyrobów spawanych
 • zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania
 • ułatwienie spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie ciśnieniowej
 • podniesienie jakości produkowanych wyrobów spawanych