ZKP – Zakładowa Kontrola Produkcji

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) dla producentów budowlanych konstrukcji stalowych i aluminiowych ma na celu zapewnienie zgodności wykonanych elementów konstrukcyjnych z aktualnymi normami oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 305/2011 (Rozporządzenie CPR) i jest niezbędny dla oceny zgodności wyrobów oraz dla wprowadzania ich na rynek europejski. ZKP jest systemem mającym na celu zapewnienie jednolitej, znormalizowanej i poprawnej metody kontrolowania procesów występujących w przedsiębiorstwie. Chcąc bowiem dostarczać klientom wyroby o najwyższej jakości, należy zadbać o odpowiednią kontrolę wyrobów.

ZKP obowiązuje wszystkich producentów materiałów budowlanych, a regulacje prawne na ten temat obowiązują od 2004 roku. Nie ma znaczenia rozmiar przedsiębiorstwa, gdyż obowiązuje on bez wyjątku wszystkich producentów wyrobów budowlanych.

Przedsiębiorstwa wytwarzające konstrukcje stalowe i aluminiowe, od 2010 roku są zobligowane do certyfikowania Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z EN 1090-1 – certyfikacja w spawalnictwie. 

Wdrożenie tego systemu opiera się o wymagania normy ISO 9001. Jeżeli w firmie już funkcjonuje ISO 9001, to przy wdrażaniu ZKP można wykorzystać kilka już zastosowanych rozwiązań i procedur, a tym samym zdecydowanie zmniejszyć stopień skomplikowania całego procesu wdrażania ZKP.

Na rynek europejski mogą być wprowadzane wyłącznie wyroby zgodne z normami europejskimi.  Zgodność z tymi ustaleniami technicznymi powinna być potwierdzona certyfikatem zgodności wydanym przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, bądź deklaracją zgodności wydaną przez producenta. Jeśli producent wyrobów budowlanych nie posiada Zakładowej Kontroli Produkcji– nie może wydać deklaracji zgodności.

BEZ WDROŻONEGO SYSTEMU ZKP NIE MOŻNA NADAWAĆ WYROBOM ZNAKU CE!

Wymagania:

 • ustanowienie, udokumentowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji
 • prowadzenie badań wyrobu gotowego
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
 • wykorzystywanie wyników badań, aby zminimalizować wszelkie odchylenia

Korzyści:

 • minimalizacja ilości reklamacji
 • działanie zgodnie z obowiązującym prawem
 • zmniejszenie wadliwości wyrobów
 • zwiększenie prestiżu przedsiębiorstwa
 • podniesienie bezpieczeństwa pracy i pracowników
 • legalne wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu
 • pełna wiedza o wyrobie– wykonanie badań typu i bieżących dla materiałów składowych i wyrobu gotowego
 • standaryzacja (powtarzalność) wyrobów