Start / Prasa

WIODĄCE GOSPODARSTWO ROLNE (1600HA) WYRÓŻNIONE W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZIELONEJ GÓRZE

żródło: 19.12.2019 Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze/o. Sulechów

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki przedstawiając porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz przedstawił działania Zarządu,
a przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki, przedstawił działania podjęte
w okresie mię
dzysesyjnym.

Skarbnik Powiatu Zielonogórskiego Pani Edyta Dwojak odczytała projekt uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2020-2026 i uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2019 rok.

Obie uchwały zostały podjęte jednogłośnie zgodnie z obowiązującą procedura.

Ponadto Radni podjęli następujące uchwały:

– w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 117),

– przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na 2020 rok; ( druk 115),

– powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (druk 116),

– zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (druk 118),

– pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie za rok obrotowy 2018, (druk 120.),

– Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr IX.60.2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, .(druk 121),

– ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, (druk 119),

– zmiany uchwały nr VIII/57/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 maja
2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, (druk 122).

Prof. dr hab. Adam Huczyński (UAM) oraz Robert Waściński dyrektor ds. Rozwoju Rynku z Branżowego Centrum Badań i Certyfikacji wręczyli Panu Ryszardowi Majowi Międzynarodowy Certyfikat Jakości „Primus Nominatus” oraz tytuł Menedżer Jakości.

Zamknięto XVI Sesję Rady Powiatu”