Systemy zarządzania
i certyfikaty jakości

Idea ciągłego doskonalenia jest fundamentem każdego przedsiębiorstwa – gwarantem sukcesu na rynku jest dostosowywanie się do zmieniających się warunków otoczenia oraz podnoszenie jakości swoich wyrobów czy wykonywanych usług. Konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich wyborów i zazwyczaj nie decydują się na zakup towarów lub usług o niskiej jakości. Poprzez wdrożenie metod, które pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu oferowanych usług, możemy być pewni, że nasze przedsiębiorstwo odpowiada na oczekiwania rynku i jest w ciągłym rozwoju. Systemy zarządzania jakością usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez znalezienie mocnych stron oraz obszarów wymagających doskonalenia ,wskazują drogę obniżania kosztów oraz motywacji pracowników. Ukazują możliwości polepszenia słabych punktów organizacji. Systemy zarządzania są jednym z najlepszych narzędzi stwarzających wartość dodaną w przedsiębiorstwie

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

  • Wdrożenia i doskonalenia systemów jakości, a także ich certyfikacji
  • Audytów systemów zarządzania
  • Audytów rynkowych, oceny pozycji produktów na rynku

Zarządzanie jakością

Międzynarodowy certyfikat jakości Primus Nominatus

Primus Nominatus (łac.) Nominowany Najdoskonalszym -  Certyfikat Primus Nominatus oraz procedura oceny oparta jest na modelowym, sprawdzonym i powszechnie przyjętym rozwiązaniu Narodowej Nagrody Jakości im. Malcolma Baldrige’a

ISO 9001

Międzynarodowa norma ISO 9001 jest najpopularniejszym standardem jakościowym. Jego główną zaletą jest fakt, że jest on uniwersalny – ma zastosowanie zarówno dla mikroprzedsiębiorstw jak i dla wielkich i rozwiniętych firm. Może być wdrożony przez firmy produkcyjne, ale również placówki służby zdrowia, jednostki usługowe itd...

ISO 45001 dawniej OHSAS / ISO 18001

Wymagania określone z normie ISO 45001 określają ścisłe ramy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, co pozwala na zminimalizowanie liczby wypadków, obrażeń, a także chorób zawodowych. Wdrożenie tej normy pozwala poprawić bezpieczeństwo miejsca pracy pracowników, a także poprawę warunków pracy...

ISO 22716

Certyfikat ISO 22716 skierowany jest do firm, które chcą potwierdzić spełnienie wymagań Dobrej Praktyki Produkcji w zakresie produkcji, kontroli, magazynowaniu oraz wysyłki produktów kosmetycznych. Dyrektywa dotyczy wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję kosmetyków od producentów surowców...

ISO 13485

ISO 13485 jest normą uznawaną w skali międzynarodowej, dotyczy ona systemów zarządzania jakością w branży produkcji wyrobów medycznych. Norma skierowana jest głównie do producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, a także firm serwisowych oraz dostawców krytycznych komponentów dla producentów sprzętu medycznego....

ISO 28000

Norma odnosi się do zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, a jej wymagania koncentrują się na przebiegu czynności związanych z jego kontrolą i mających wpływ na jego bezpieczeństwo. Celem wdrożenia ISO 28000 jest efektywne zarządzanie ryzykiem działań gospodarczych poprzez właściwą, obiektywną identyfikację zagrożeń...

IATF 16949

IATF to Specyfikacja Techniczna ISO, która integruje systemy jakości w branży motoryzacyjnej. Zawarte są w niej wytyczne dotyczące takich obszarów jak: planowanie jakości, dokumentacja techniczna, audyty, analiza systemów pomiarowych, zakupy czy badanie wyrobu niespełniającego wymagań. Jest on zorientowany na przedsiębiorstwa przemysłu motoryzacyjnego...

RABC/PN-EN 14065

RABC określa ryzyko skażenia mikrobiologicznego w pralniach oraz pomaga w opracowaniu i prowadzeniu dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem kwestii higieny. Celem wdrożenia systemu RABC jest zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej jakości mikrobiologicznej tekstyliów poddawanych procesowi prania w pralniach...

ISO 17025

Jest to norma określająca wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.  Ideą standardu ISO 17025 jest stworzenie dla laboratoriów wytycznych dotyczących zarówno zarządzania jakością, jak i wymagań technicznych, co do ich prawidłowego funkcjonowania. Norma może być zastosowana we wszystkich laboratoriach...

Przemysł metalowy

EN 1090

Norma EN 1090-1 obejmuje cały proces wytwarzania konstrukcji, od projektowania po montaż i uruchomienie. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych procesów wytwarzania zawarte są w normach EN 1090-2 dla konstrukcji stalowych, i EN 1090-3 dla aluminiowych...

PN-EN 3834

Norma PN-EN 3834 określa wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych, zarówno na wydziałach produkcyjnych, jak również instalacjach na placach budowy. Standard daje pewność, że procesy spawania zachodzące w przedsiębiorstwie wykonywane są w sposób efektywny...

PN – EN 15085

Zapewnienie jakości produkcji pojazdów szynowych lub ich części oraz jakości w obszarze procesów spawalniczych wpływa na bezpieczeństwo konstrukcji ale też bezpieczeństwo pasażerów. Eksploatacja pojazdów szynowych wiąże się z dużymi obciążeniami i naprężeniami, na które narażane są ich części konstrukcyjne...

Środowisko i energia

RABC/PN-EN 14065

RABC określa ryzyko skażenia mikrobiologicznego w pralniach oraz pomaga w opracowaniu i prowadzeniu dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem kwestii higieny. Celem wdrożenia systemu RABC jest zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej jakości mikrobiologicznej tekstyliów poddawanych procesowi prania w pralniach...

ISO 14001

ISO 14001 to międzynarodowy standard dotyczący zarządzania środowiskowego. Norma została opracowana, aby wspomóc firmy i organizacje w zakresie ochrony środowiska i ograniczaniu zanieczyszczeń zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Jest to system szczególnie polecany dla firm produkcyjnych, firm z branży energetycznej oraz zajmujących się recyklingiem i oczyszczaniem...

REDCert

REDCert to system certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biopaliw i biopłynów, takich jak: estrów, etanolu, oleju roślinnego itp. REDcert, to przede wszystkim: zrównoważone zagospodarowanie gruntów, ochrona naturalnej biosfery, ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych (emisja CO2)...

ISO 50001

System PN-EN 50001  jest międzynarodowym standardem, którego wdrożenie stanowi potwierdzenie spełniania przez przedsiębiorstwo określonych wymagań w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Jest ona szczególnie przydatna w organizacjach, które cechują się wysoką konsumpcją energii, jak np. firmy z branży budowlanej, transportowej itp...

Bezpieczeństwo produkcji pasz w całym łańcuchu żywnościowym

GMP +

GMP ( Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Produkcyjna) to działania, które muszą być podjęte oraz warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający najwyższą jakość zdrowotną, zgodnie z przeznaczeniem. GMP+ jest standardem przeznaczonym dla przedsiębiorstw...

FAMI QS

System FAMI-QS jest dedykowanym systemem dla producentów oraz firm handlowych zajmujących dodatkami, mieszankami i premiksami do pasz. Certyfikat jest wymagany przez klientów w przemyśle paszowym i stanowi często alternatywę dla rozpowszechnionego standardu GMP+. Głównym celem systemu jest zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa...

ZKP – Zakładowa Kontrola Produkcji

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) dla producentów budowlanych konstrukcji stalowych i aluminiowych ma na celu zapewnienie zgodności wykonanych elementów konstrukcyjnych z aktualnymi normami oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 305/2011 (Rozporządzenie CPR) i jest niezbędny dla oceny zgodności wyrobów...

WSK

WSK (Wewnętrzy System Kontroli) to zestaw procedur, których muszą przestrzegać wszystkie firmy prowadzące obrót towarami podwójnego zastosowania. Towar podwójnego zastosowania to materiał i produkt, który może być zastosowany do produkcji rzeczy używanych przez cywilów, jak i rzeczy używanych do wytwarzania broni biologicznej, chemicznej, jądrowej i termojądrowej...

Nadawanie znaku CE

CE jest to deklaracja producenta, iż wyrób spełnia minimalne określone w prawie wymagania. Fakt istnienia oznakowania CE ma istotne znaczenie: dzięki niemu można domniemywać, iż niezależnie od pochodzenia, wyrób oznakowany CE spełnia wymagania istotne dla bezpieczeństwa...

BRC CP

Standard BRC Consumer Products dotyczy certyfikacji produktów nieżywnościowych, określa wymagania dla produkcji i dystrybucji produktów w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa, legalności oraz powtarzalnej jakości. Certyfikować na zgodność ze standardem BRC CP można produkcję wszelkiego rodzaju produktów non-food...

BRC IoP/PACKING

Producenci opakowań do żywności są bardzo ważnym ogniwem łańcucha branży spożywczej i mają znaczący wpływ na jakość żywności. Wszystkie materiały wchodzące w kontakt z żywnością, a w szczególności opakowania, mogą mieć wpływ na jej bezpieczeństwo, poprzez niedostateczne zabezpieczenie lub poprzez skażenie...

BRC AGENTS&BROKERS

Standard BRC Agents & Brokers stosowany jest w firmach, które świadczą usługi zakupów, transportu lub dystrybucji produktów w łańcuchu dostaw. Agenci i brokerzy zapewniają krytyczne ogniwo w ruchu i handlu produktami, mają wpływ na bezpieczeństwo produktów oferowanych przez dostawców oraz na standardy jakości...

IFS LOGISTICS

Standard IFS Logistics ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów oraz przejrzystości działań firm zajmujących się dystrybucją w całym łańcuchu dostaw. Obecnie staje się wymogiem współpracy z wieloma firmami handlowymi, głównie z Niemiec oraz Francji.  Standard IFS Logistics dotyczy wszystkich procesów logistycznych...

IFS HPC

IFS HPC opracowany został w celu opracowania aspektów jakościowych dotyczących producentów chemii gospodarczej, środków higieny osobistej czy kosmetyków (np. zarządzania ryzykiem, identyfikowalności, specyfikacji klientów, działań korygujących). Posiadanie certyfikowanego systemu wg IFS jest wymogiem dostarczania wyrobów...

Jakość i bezpieczeństwo żywności

BRC

BRC to zbiór zaleceń i wytycznych dla firm działających w sektorze przemysłu spożywczego, zwłaszcza hipermarketów oraz firm dostarczających własne marki. Uzyskanie przez firmę certyfikatu BRC dla całej marki produktów lub dla konkretnego produktu marki to gwarancja, że dany produkt pomyślnie przeszedł specjalistyczne testy i inspekcje, jest wysokiej jakości i jest bezpieczny dla konsumentów...

HACCP

Jest to system obligatoryjny (Kodeks Żywnościowy jest wymaganym ustawodawstwem Unii Europejskiej) i rekomendowany (przez WHO) dla wszystkich producentów żywności, pozwalający na systematyczne określenie możliwych zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych, jakie mogą pojawić się w zakładzie...

ISO 22000 / FSSC 22000

Jest to międzynarodowa norma, która określa wszystkie działania związane z produkcją żywności (Łańcuch Żywnościowy), począwszy od produkcji pierwotnej (rolnicy) aż do konsumpcji. System jest polecany dla przedsiębiorstw, które chcą zintegrować wymagania Systemu Zarządzania związanego z bezpieczeństwem żywności z Systemem ISO 9001, z którym łączy go kilka elementów...

IFS FOOD

IFS FOOD (International Food Standard) dotyczy zachowania zasad bezpieczeństwa żywności, w szczególności dla firm, które pod własną marką dostarczają swoje produkty do sieci handlowych m.in. Lidl, Auchan czy Carrefour. Producenci żywności, którzy dostarczają produkty do niemieckich lub francuskich sieci handlowych muszą spełniać wymagania standardu...

GLOBAL GAP

Jest to niezależny i dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwo żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Celem tego systemu jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu gospodarki rolniczej na środowisko i konsumentów. Obejmuje on zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa żywności i identyfikowalności, właściwego stosowania środków ochrony roślin, nawożenia, technik upraw, nawadniania, itp...

QAFP

System QAFP zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo i jakość wyrobów mięsnych na każdym etapie produkcji, dobrostan zwierząt, ochronę środowiska i zdrowie konsumentów. Kładzie nacisk na zagadnienia dotyczące zabezpieczenia produkcji wysokiej jakości żywca poprzez stałą opiekę weterynaryjną, przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt...

UTZ CERTIFIED

UTZ to certyfikat dla firm produkcyjnych obejmujących kawę, herbatę, kakao i orzechy laskowe. Znak UTZ pokazuje klientom i partnerom biznesowym, że produkty zostały pozyskane w sposób zrównoważony, począwszy od zakupu surowca, aż do dostarczenia gotowego produktu klientowi. Certyfikat jest przyznawany na okres 1 roku...

Bezpieczeństwo informacji oraz odpowiedzialność społeczna

RODO

RODO jest aktem prawnym, który dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej. Rozporządzenie dotyczy zasad przetwarzania, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych. Obowiązek zastosowania się do RODO mają wszystkie firmy, które gromadzą, a później wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych...

AQAP

Certyfikat potwierdzający funkcjonowanie w zgodzie z systemem AQAP to istotny dokument dla firm, które planują realizację zamówień dla wojska. AQAP określa wymagania dotyczące produktów dostarczanym siłom zbrojnym – nie chodzi tu tylko o uzbrojenie czy sprzęt bojowy, ale także o żywność, odzież, sprzęt budowlany itp...

ISO 20000

Standard ISO 20000 obecnie staje „obowiązkowym ISO 9001” dla usług IT. Poprzez certyfikację systemu zarządzania usługami informatycznymi zgodnie z normą ISO/IEC 20000, utwierdzamy klientów w przekonaniu co do wysokiej jakości i wydajności oferowanych przez usług IT...

ISO 27001

ISO 27001 to międzynarodowy standard dotyczący wymagań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jest to zbiór najlepszych praktyk dotyczących sposobów zarządzania ochroną oraz gwarantujących klientom ochronę ich danych...

Pozostałe

FSC

FSC czyli Forest Stewardship Council jest to certyfikacja lasów oraz wyrobów z drewna i papieru. Postępowanie zgodne z wymaganiami FSC pozwala na pozyskiwanie drewna bez naruszania struktury lasu oraz środowiska biologicznego. Jest to certyfikat wspierany przez organizacje proekologiczne. O uzyskanie certyfikatu ubiegać mogą producenci wyrobów z papieru i drewna...

GRASP

GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practices) jest to ocena ryzyka w zakresie praktyk społecznych to moduł dodatkowy o którego certyfikację mogą  się ubiegać wyłącznie Ci producenci, którzy posiadają certyfikat GLOBALG.A.P...

TAPA FSR

TAPA FSR określa minimalne dopuszczalne standardy bezpieczeństwa dla przechowywania i magazynowania w tranzycie. Przedsiębiorstwa, które gromadzą w magazynach i centrach dystrybucji towary dużej wartości, na przykład farmaceutyki, odzież, tytoń, elektronikę użytkową i zaawansowany sprzęt techniczny wdrażają ten standard w celu zabezpieczenia magazynów własnych...

TAPA TSR

TAPA TSR (Trucking Security Requirements) zawiera minimalne wymagania, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo logistyczne realizując transport drogowy wyrobów wysokiej wartości oraz wyrobów narażonych na zwiększone ryzyko kradzieży.  Bezpieczeństwo wyrobów o wysokiej wartości stanowi jedno z większych wyzwań dla producentów, a także dostawców usług logistycznych...